Parallell sessions 2018-05-04T14:08:05+00:00

Parallell sessions

1 – 11 (6 September 13:00-14:00)

1 DK1 – English
Protecting children on social media (max 50 per.)

Kuno Sørensen, psychologist working with Red Barnet Denmark with the themes of violence and sexual abuse against children, and with particular focus on digital communication and the Internet.

Protecting children on social media – Workshop in English – Open participation

Children and young people live a large part of their social lives through smartphones, tablets and computers. Earlier, the focus on protection has been that adults could contact and commit sexual abuse by contacting children through profiles online. Over recent years, more attention has been paid to how children and young people can also be harassing, threatening and sexually offensive to each other. We as parents and adults have not been good enough to take the debate on legislation, ethics and morals in the digital world. Perhaps because we have been impressed with the children’s technical skills and have forgotten that they are still immature and social inexperienced. Facebook has an ambition that everyone should be able to share everything with everyone. But there are nevertheless limits to what is worth sharing.

There is a need for focus on where the lines between privacy and public life should be and that sharing of private and intimate information and images requires active consent. Red Since 2001, Red Barnet (Save the Children Denmark) has participated in international l cooperation to combat images and movies of sexual abuse on children online (child pornography) and, in addition, collaborated with the Crime Prevention Council on children´s online security on the website sikkerchat (safechat). Since 2016, Red Barnet has supplemented the efforts with a special helpline and councelling, SletDet, (delete it) aimed at children and young people who suffer from incidents where private, offensive or intimate information or images have been shared online without their consent. The workshop will review these efforts, and discuss and point out new areas or trends in the use of social media by children and young people, and whether these require new or different efforts.

redbarnet.dk/sletdet
redbarnet.dk/sikkerchat
redbarnet.dk/anmeld

Kuno Sørensen is a psychologist and has since 2001 worked with Red Barnet Denmark with the themes of violence and sexual abuse against children, and with particular focus on digital communication and the Internet.

Beskyttelse af børn på sociale medier – Workshop in English – Open participation
Børn og unge lever en stor del af deres sociale liv via smartphones, tablets og computere. Tidligere har fokus på beskyttelsen været, at voksne kunne kontakte og begå overgreb på børn ved at skabe kontakt til dem gennem profiler online. Gennem de senere år er der kommet mere fokus på, hvordan børn og unge også kan være grænseoverskridende, truende og seksuelt krænkende over for hinanden. Vi har som forældre og voksne ikke været gode nok til at tage diskussionen om lovgivning, etik og moral i den digitale verden. Måske fordi vi har været imponerede over børns tekniske færdigheder, og har glemt at de stadig er umodne og sociale uerfarne. Facebook har en ambition om at alle skal kunne del alt med alle.

Men der er alligevel grænser for hvad der er værd at dele. Der er behov for fokus på hvor grænsen mellem privatliv og offentligt liv skal ligge, og at deling af private og intime oplysninger og billeder kræver et aktivt samtykke. Red Barnet har siden 2001 deltaget i et internationalt samarbejde om at bekæmpe billeder og film af seksuelle overgreb på børn på nettet (børnepornografi) og desuden sammen med Det Kriminalpræventive Råd arbejdet med oplysningssiden sikkerchat. Siden 2016 har Red Barnet suppleret indsatsen med en særlig rådgivning, SletDet, som henvender sig til børn og unge, som uden deres samtykke har fået delt private, krænkende eller intime oplysninger eller billeder online. Workshoppen vil gøre status over disse indsatser og drøfte hvilke nye områder eller tendenser der er i børn og unges brug af sociale medier, og hvorvidt disse kræver nye eller anderledes indsatser.

redbarnet.dk/sletdet
redbarnet.dk/sikkerchat
redbarnet.dk/anmeld

Kuno Sørensen er psykolog og har siden 2001 arbejdet i Red Barnet Danmark med temaerne på vold og seksuelle overgreb mod børn, med særlig fokus på den digitale kommunikation og internettet.

2 DK2  – Dansk
Børneinddragelse – hvad siger børn og unge selv?
Bente Boserup, seniorkonsulent i Børns Vilkår med ekspertviden indenfor skilsmisser og omsorgssvigt. Marianne Rasmussen, chef for BørneTelefonen og Bisidningen i Børns Vilkår.

Børneinddragelse – hvad siger børn og unge selv?  Workshoppen afholdes på dansk – Max deltagerantal: 50
”Der kom bare nogle mennesker og sagde: Nu gør vi sådan her….” Maja, 16 år

Børns Vilkår har igennem de sidste 4 år arbejdet med børneinddragelse i 3 kommuner i Danmark. Vi bisidder børn ved samtaler i kommunerne og i Statsforvaltningen, og har via samtalerne på BørneTelefonen stor erfaring i at tale med børn og unge om deres tanker, følelser og rettigheder. Fra børnene ved vi en masse om, hvad der optager dem, hvad der påvirker deres hverdag og deres relationer til andre unge samt til forældrene. Vi vil i workshoppen tage afsæt i de erfaringer, børn og unge har i forhold til at blive inddraget i beslutninger, der vedrører deres eget liv.  Vi vil fortælle, hvordan vi på BørneTelefonen og i forbindelse med bisidning af børn og unge taler med dem om det, der er vigtigt for dem. Hvilken betydning har begrebet ”magt” i disse samtaler – hvordan kan der være forskelle på, hvad vi som de voksne vil, og hvad den unge vil/ønsker/drømmer om?  Hvordan tackler vi at være i det spænd? Hvordan understøtter vi barnets empowerment samtidig med, at vi – når det drejer sig om rettigheder – ønsker at fortælle barnet, hvad vi ved?  Vi vil fortælle, hvilke anbefalinger de unge selv kommer med, når de ser tilbage på deres barndom med en sag i kommunen. Og vi vil beskrive, hvordan vi bruger børnenes fortællinger og erfaringer i vores børnefaglige og børnepolitiske arbejde.

Bente Boserup, seniorkonsulent i Børns Vilkår med ekspertviden indenfor skilsmisser og omsorgssvigt. Bente har igennem 16 års arbejde som chef på BørneTelefonen været optaget af inddragelse af børn og børns rettigheder. Bente har således bragt børnenes stemmer ind i de politiske og børnefaglige arenaer for at skabe bedre vilkår for dem. Bente er oprindelig uddannet lærer og familieterapeut. Har arbejdet en del år med udsatte børn og deres familier. Er forfatter til fagbøger om skilsmisser og omsorgssvigt. Underviser fagpersoner og forældre. Har udarbejdet interviews med børn og unge i forbindelse med to rapporter fra Børns Vilkår: Komplekse skilsmisser, 2016, og: Ret til inddragelse, 2017.

Marianne Rasmussen, chef for BørneTelefonen og Bisidningen i Børns Vilkår. Marianne er optaget af, at børn får aktivt mulighed for at blive inddraget i deres egne sager i offentligt regi, at børn får reel indflydelse på deres eget liv, får styrke til at sige fra og får opfyldt deres rettigheder. Herudover at deres stemmer får afgørende betydning på samfundsbeslutningerne, så vi i højere grad får et samfund, hvor børn trives. Marianne er oprindelig uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en lederuddannelse. Hun har mange års erfaring fra offentlig praksis i forhold til arbejdet med udsatte børn og unge, både som socialrådgiver, konsulent og i 8 år som chef i en kommune.

“Child participation – how do children and young people speak about their own participation?” Workshop in Danish – A maximum of 50 participants

“There came some people and said: “Now we do like this….” (Maja, 16 years old)

The Children’s Welfare in Denmark (Børns Vilkår) has during the last 4 years worked with 3 municipalities in Denmark. We assess children when they are called for conversations in the municipalities or in the State Administration (Statsforvaltningen). From the Children’s Helpline we have an extensive experience in talking with children and young people about their feelings and rights. From the children we know a lot about their interests, what influences their daily life and their relations to other young people and to their parents. In this workshop we will use the children’s experiences of how they are involved in decisions concerning their own lives. We will report on how we at the Children’s Helpline and from our work as assessors talk with them about what is important to them.  Which influence has the concept of “force” in these conversations – and why are there differences between what we as adults want and the wishes and dreams of the children and young people? How can we tackle this?  How do we empower the child and at the same time show them which experiences we have gained from the children’s rights?  We will share with the audience which recommendations are given by the children and young people themselves. Not less if they look back on their childhood with a case in their municipalities. In addition, we will describe how we as a children’s organization share their stories and experiences directly in our child policy work.

Bente Boserup, Senior Consultant in the Children’s Welfare in Danmark and an expert in matters of divorces and short of care among children and young people. Bente has been the director of the Children’s Helpline for 16 years and she is very concerned about involvement of children and their Rights.

Marianne Rasmussen, present director of the Children’s Helpline and the Assessor Scheme. Marianne is concerned about how the children get involved in their activities with the municipalities that they have real influence on their own lives and thereby obtain their rights.

3 FI1 – English
Fostering alternative care for troubled minors in five European countries
Dr. Elina Pekkarinen, research manager, Finnish Youth Research Network

To Be Added.

4 FI2 – English
Promoting positive parenting to prevent corporal punishment of children
Sauli Hyvärinen, senior adviser, Central Union for Child Welfare
Suvi Laru, psychologist, psychotherapist, EMDR-therapist, teacher, team manager, The Family Federation of Finland

Promoting positive parenting to prevent corporal punishment of children

Central Union for Child Welfare has for the past decades conducted surveys to evaluate the attitudes of Finnish people towards corporal punishment. How often do parents use corporal punishment against their own children in Finland? 1,009 Finns between the ages 15-79 were interviewed for this study. According to the findings, both the accepting attitudes towards corporal punishment and the use of physical punishment in the home have declined markedly in the past decades. However, there are many parents who still use corporal punishment in disciplining their children in Finland.  Positive parenting programs are one mean of providing parents concrete options of how to raise the children in a loving, understanding and non-violent atmosphere. Many of the parents have been physically punished in their childhood and they need advice and guidance to take a step away from the parenting model that dominated in their own childhood.

Speakers
Sauli Hyvärinen, senior adviser, Central Union for Child Welfare
Suvi Laru, psychologist, psychotherapist, EMDR-therapist, teacher, team manager, The Family Federation of Finland

5 FÆ1 – Dansk
Child Protecion in small communities
Jørundur Hansen, social worker and Hans Mourits Foldbo, psychologist, Child protection Services in the northern part of Faroe Islands

Child Protecion in small communities
Research has shown that small-scale societies like the northern islands with six thousand inhabitants have a high level of mutual person-based recognisabilty. This made us curious and we decided to research how families experience contact and intervention from the Child Protection Agency where everyone has a level of prior knowledge of each other. The research is based on relevant sociological theories.

Børneværn i små samfund
Undersøgelser viser, at små samfund som Nordøerne med sine 6.000 indbyggere er kendetegnet ved en høj genkendelighed. Dette har vakt vores nysgerrighed, og vi besluttede at undersøge, hvordan familier oplever kontakten og indgriben fra vores Børneværnstjeneste, når alle på forhånd ved mere eller mindre om hinanden. Undersøgelsen tager afsæt i relevante sociologiske teorier.

6 IS1 – English
European standards for Barnahus – Promise
Turid Heiberg
Ólöf Ásta Farestveit
Bragi Guðbrandsson

The European Barnahus standards are developed by the EU supported Promise project launched in 2015 and can be accessed online on the Children at Risk website: http://www.childrenatrisk.eu/promise/

The Promise Standards can be seen as the first systemic attempt to establish quality standards for child-friendly, multi-agency response to child abuse in the European context. They address the evidence based components of Barnahus, including structured forensic interviews, medical examination and therapeutic services. However, the standards are meant to ensure necessary flexibility to allow for implementation in diverse cultural, social/legal environment with the required fidelity to ensure professional implementation.

7 NO1 – Norsk
Hvorfor skal vi lytte til barna? Verdien av barns medvirkning i kommunens anbudskonkurranse.
Iben Schier van den Berg, Avdelingsdirektør, Barne – og familieetaten i Oslo kommune
Vilde Adolfsen, Leder, Landsforeningen for barnevernsbarn

Hvorfor skal vi lytte til barna? 


-Verdien av barns medvirkning i kommunens anbudskonkurranse-
  

Barne- og familieetaten i Oslo  har ansvar for å gi tilbud til barn og unge som skal flytte ut av hjemmet for en kortere eller lengre periode. Bydelenes barneverntjenester er ansvarlige for å treffe de nødvendige vedtak før barnet flytter på institusjon.  

Etaten er opptatt av barn og unges medvirkning i utviklingen av kunnskapsbasert tjenesteutvikling, og vektlegger barn og unges egne erfaringer og kunnskap om hvordan det er å bo på en institusjon. 

Derfor har barne – og familieetaten tatt initiativ til å involvere barn og unge i anskaffelser av barneverninstitusjoner. Etatens anskaffelse er bygget opp omkring åtte kjerneoppgaver som alle har utgangspunkt i barn og unges behov – kjerneoppgavene er utarbeidet med innspill fra barn og unge. 


Det har vært viktig å ha med barn helt fra første planleggingsmøte, i utarbeidelsen av indikatorer på kvalitet og evalueringsmatrise, samt gjennomlesning av konkrete tilbud. 
 

Vi tror derfor at ved å involvere barn og unge i institusjonsanskaffelsene, vil vi få bedre institusjonstilbud. Vi mener vi vil få et bedre grunnlag for å følge opp avtalene gjennom fokus på kjerneverdier. Vi tror vi lettere vil kunne ta barn og unges perspektiv i dialog med den enkelte institusjon. Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en medlems- og interesseorganisasjon for nåværende og tidligere barnevernsbarn, som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet. Vi er opptatt av å ta barn og unges opplevelser på alvor, og forvalte disse erfaringene på en måte som fører til et bedre og mer hensiktsmessig barnevern. 


LFB har vært en stor pådriver for brukermedvirkning og brukerinvolvering helt siden organisasjonen ble stiftet i 1997. Vi er opptatt av at medvirkningen må være reell, og at man får medvirke i alle ledd av prosessen. Vi mener at barnevernet, gjennom medvirkning, vil kunne tilby bedre tjenester som er relevante og tidsriktige for barn og unge. Dette gjelder også for samarbeidet mellom LFB og
Barne-og familietetaten 

 

Iben Schier van den Berg                                     Vilde Adolfsen 

Avdelingsdirektør                                                  Leder 

Barne – og familieetaten i Oslo kommune       Landsforeningen for barnevernsbarn  

8 NO2 – English
Reliability and quality assurance in child welfare services
Sidsel Sverdrup, Professor, PhD (dr. polit.) VID Specialized University, Faculty of Health Studies

Forsvarlighet og internkontroll i barnevernet

Presentasjonen retter søkelyset mot det kommunale barnevernets arbeid med forsvarlighet, kvalitets­sikring og internkontroll. Dette er styringsbegreper som er angitt i Lov om barneverntjenester. Hvordan forståes sentrale begreper som forsvarlighet, kvalitet og kvalitetssikring, internkontroll og avvik av ulike aktører i barnevernet gjennom hele tiltakskjeden? Det er gjennomført en kvalitativ studie basert på et strategisk utvalg av barneverntjenestene og administrasjonene i tre kommuner i Norge. I alt 23 informanter som arbeider i eller med barnevernet er intervjuet, herunder saksbehandlere, barnevernledere, fagsjefer, enhetsledere, kommunal­sjefer og rådmenn, i tillegg til representanter fra fylkes­mennene samt Statens Helsetilsyn.

En kvalitativ intervju­guide er benyttet. Den sentrerte rundt temaer knyttet til forsvarlighet, internkontroll, avvik, kvalitet og kvalitetssikring, kompetanse og arbeidskultur, og reiste spørsmål om hvordan disse begrepene blir oppfattet og forstått, samt etterlevd i praksis. Et hovedfunn er at det er ulike forståelser av de sentrale begrepene hos de informantene som er intervjuet, avhengig av hvor i tiltakskjeden de befinner seg. Gjennomgående viser resultatene at saksbehandlere er kjent med begrepene og deres innhold, men bruker dem i svært liten grad. De anvender heller andre begreper, slik som «barnets beste» eller «gode nok tjenester». Dette er imidlertid ikke det samme som at de ikke yter det jobben og lovverket forventer av dem. Deres praksis, slik det både er redegjort for i intervjuer og i observasjoner av gruppeveiledning, peker på at de er samvittighetsfulle i sin yrkesutøvelse og opptatt av å levere forsvarlige tjenester. Barnevernledere står i en mellomposisjon mellom saksbehandlere og administrative ledere: De er klar over at saksbehandlere ikke har et aktivt forhold til de aktuelle begrepene, og når de kommuniserer med sine saksbehandlere anvender de gjerne samme begreper som saks­behandlerne gjør. Når barne­vern­lederne kommuniserer oppover i linja anvendes derimot de styringsbegrepene som er angitt i lovverket.

På nivåene over barnevernleder anvendes begrepene som er trukket opp i lovverket, og begrepene framholdes som gode og relevante. Fra samtlige nivåer framheves det at begrepene forsvarlighet, kvalitet og kvalitetssikring, intern­kontroll og avvik viser til ulike sider av samme sak, og at de på mange måter avhenger av hverandre: et forsvarlig barnevern bør være opptatt av kontinuerlig kvalitetsutvikling og kvalitetssikring. Dette avhenger av ressurser, kompetanse og tid, en god og støttende arbeidskultur, veiledning og gode rutiner for avviksrapportering og avvikshåndtering.

9 SV1 – English
Interventions to improve foster children’s mental and physical health
Knut Sundell Associate Professor, Senior Advisor for Social Affairs, Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

Interventions to improve foster children’s mental and physical health

The seminar will present two systematic reviews on interventions for children in foster care and their foster parents. The first review focus on interventions to improve foster children’s mental and physical health, social situation, quality of life, and stability of placements. The second review focus on an alternative to residential care for antisocial juveniles: Treatment Foster Care Oregon.

This review focus on criminal behavior, incarceration, drug use, mental health and social situation. The presentation will include economic, and ethical impact analyses, as well as implications for professional work. The presentation will be commented by representatives from the organization Maskrosbarn and Professor Marie Sallnäs.

Presenter: Knut Sundell Associate Professor, Senior Advisor for Social Affairs
Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

10 SV2 – English
Interventions by the personal social services when children are maltreated
Stefan Wiklund, Associate professor and Hanna Linell, Phd

Interventions by the personal social services when children are maltreated

Two presentations will be held during the seminar. The first presentation covers a systematic review on in-home interventions targeting children exposed to child maltreatment including abuse and IPV. The review was published in 2018 by the Swedish Agency For Health Technology Assessment and Assessment of Social Services and is presented by one of the participants in the expert group.

The second presentation covers a dissertation from the Department of Social Work, Stockholm University, on formal applications of compulsory care made by municipalities in Swedish child welfare as well as societal responses when children are exposed to violence. The thesis is based on the perspective of children as actors and victims, and is presented by the author.

After the two presentations, representatives from the organization Maskrosbarn, and Kjerstin Bergman, National coordinator development work children and young people (Swedish Association of Local Authorities and Regions) are giving their reflections of the review as well as the dissertation.

Presenters: Stefan Wiklund, Associate professor and Hanna Linell, Phd

11 NVC – English
Nordic Welfare Centre
Nordic projects in process, f.ex. The integration of Children coming as refugees to the Nordic countries, Children in foster care, Early interventions for vulnerable families.   

A Nordic perspective on integration

One of our times most important challenge is the integration of newly arrived children, young people and families. A good integration can improve people’s lives and also strengthen the Nordic welfare states over time.

Around 200 000 child and adolescent asylum seekers came to the Nordic region between 2011 and 2016. Although a majority of the children came with their families, a large number came as unaccompanied minors.

At this seminar we will present Nordic projects in process regarding integration of children coming as refugees to the Nordic countries. We will present examples of different early interventions used in the countries for children and families new to their country. A specific focus will be held on the MindSpring program from Denmark and the results that they – since 2010 – have achieved. We will also give an insight in how Iceland is working with these issues. Comparisons between the countries and identifying and disseminating best practices from each other can facilitate a more successful integration.

Anna Gärdegård, Senior adviser at the Nordic Welfare Centre

Kristin Marklund, Senior adviser at the Nordic Welfare Centre

Mette Blauenfeldt, Head of Knowledge Center for Vulnerable Refugees at the Danish Refugee Council

Edda Ólafsdóttir, Jóhanna Erla Guðjónsdóttir and Jóhanna Jóhannesdóttir from City of Reykjavik

Parallell sessions

12 – 22 (6 September 14:30 – 15:30)

12 DK3 – English
Foster care in Denmark
Professor Inge M. Bryderup is a sociologist and for many years a researcher of Danish social policy and social education in relation to vulnerable children and young people and their families.

Foster care in Denmark
Workshop in English – Open participation

More and more Danish children and young people are currently places in foster care. Despite of that we have no knowledge about whish families become foster families and what kind of children and young people are placed in foster care. A new Danish study compensate for that. The main findings from this research will be presented in the workshop.

Professor Inge M. Bryderup is a sociologist and for many years, she has been a researcher of Danish social policy and social education in relation to vulnerable children and young people and their families. Inge Bryderup is a professor at Aalborg University, where she is a researcher and teacher. In addition, she is a lecturer and she is affiliated with several international networks i.a. as a member of the Board of the European Social Work Research Association and part of the editorial team of the journal “Nordic Social Work Research”.

Familiepleje i Danmark
Workshop in English – Open participation

Flere og flere danske børn og unge er i de senere år blevet anbragt i familiepleje. Der eksisterer imidlertid ikke viden om, hvilke slags familier der er familieplejere og hvilke typer af børn og unge, der anbringes i familiepleje. Det råder en ny dansk undersøgelse bod på. Denne undersøgelses hovedresultater formidles i denne workshop.

Professor Inge M. Bryderup er uddannet sociolog og har i mange år forsket i socialpolitik og socialpædagogik i forhold til socialt udsatte børn og unge og deres familier. Inge Bryderup er professor ved Aalborg universitet, hvor hun er forsker og underviser. Desuden er hun en afholdt foredragsholder og er tilknyttet flere internationale netværk bl.a. som medlem af bestyrelsen i European Social Work Research Association og redaktionsmedlem i tidsskriftet Nordic Social Work Research.

13 DK4 – Dansk
Modeller i det socialpædagogiske arbejde – virker de på udsatte børn og unge?
Søren Skjødt er uddannet pædagog, har været på Godhavn i 27 år de seneste 17 år som forstander.
Sidder i flere bestyrelser, bl.a. som formand i Foreningen af Døgn – og Dagtilbud for udsatte børn og unge

Modeller i det socialpædagogiske arbejde – virker de på udsatte børn og unge?
Workshop in Danish – Open participation

Danmark gennemførte i 2007 en kommunal reform. Reformen betød bl.a. et større økonomiskansvar i kommunerne for det specialiserede Børn- og ungeområde. Reformen betød et stærkt fokus på at kvalificere og optimere anbringelsesområdet.  Nye styringsformer blev afprøvet.  Ny lovgivning blev indført, og modeller blev udviklet. Den mest kendte model blev Herningmodellen, modellen var inspireret af erfaringer fra Borås, en svensk kommune. Herningmodellen betød store investeringer, både for myndighederne og udføreområdet.

Nu 5 år efter er Herningmodellen fortsat inspirationskilde for mange kommuner, og i april 2017 udkom KORA med en evaluering af projektet. Søren Skjødt vil kommentere og udfordre på Herningmodellen ud fra et praksisperspektiv. Søren Skjødt er uddannet pædagog, har været på Godhavn i 27 år de seneste 17 år som forstander. Sidder i flere bestyrelser, bl.a. i FADD (Foreningen af Døgn – og Dagtilbud for udsatte børn og unge) som formand og som medlem af Selveje Danmark.

Social education models – are they useful towards vulnerable children and young people?

A Municipality Reform was implemented in Denmark from January 2007. The reform meant that the municipalities took over the specialized child and youth welfare i.e. including the economy of the area. The Reform also created a clearer focus in relation to all placements of children and young people in order to qualify and optimize the whole area of placements. New guiding principles were put into force. New legislation was introduced and new models were developed. The most known model was the so called “Herning – model” – a model that took its inspiration from a Swedish municipality Borås. The Herning – model meant very big investments both for the municipalities and for the institutions of placing.

Now, after 5 years, the Herning – model is a continued inspiration for many municipalities and in April 2017, the Danish Institute for Municipalities and Regions (Kora) did an evaluation Soeren Skjoedt will comment and challenge the Herning – model from a practical perspective of the institutions in Denmark. Soeren Skjoedt is principal at the placement institution “Godhavn” for the last 17 years while he has worked there more than 25 years. He is president of the FADD (Foreningen af Døgn – og Dagtilbud for udsatte børn og unge) and he is a member of the Danish Institution “Selveje Denmark”.

14 FI3 – English
Children´s rights in EU „migrant crisis“ – unaccompanied/separated children in Finland
Taina Martiskainen, senior adviser, Central Union for Child Welfare

Separated children must show their commitment to integrate to our society – but how does the society show commitment towards these children and young people? EU has introduced the concept of integrated child protection systems. These children have right to child welfare services in Finland but seem not to fit into the system. How to organize services and guarantee the rights of these children and young people?

Workshop on unaccompanied and separated children in Finland – children and young people in the interface between integration and child protection.

In Finland, the reception and integration of unaccompanied minors/separated children is split into two administrative sectors. The Finnish Immigration Service has the responsibility of reception services (as well as the responsibility of investigating asylum applications and making decisions). It is directed by the Ministry of Interior. The Ministry of Employment and the Economy has the responsibility of integration. This fragmented organizational structure gives challenges to the cooperation of different actors, also at the regional as well as at local level. Both systems are depending on the fact that the numbers of asylum seekers vary. Reception units are opened and closed, and children may have to move several times before they turn 18. Best interests of the child is not the leading principle in the policies. Durable solutions for children is often difficult to find. What happens when a separated child does not fit into these systems? When (s)he shows symptoms and is referred to the child welfare?

At this moment, different laws and policies as well as different professions and working procedures are encountered. The cooperation of different actors and clear sharing of responsibilities becomes important. How do we make it happen that the solutions made for separated children drive from the individual needs of children and young people? When and how the best interests assessment is made? On the other hand, we have to defend the right to non-discrimination and demand child welfare services to be given to these children as well as for other children in the country. The units for separated children should not be less resourced than in child welfare.

However, a 16 year old can be accommodated in a bigger unit with less personnel than in child welfare. Separated children are not entitled to so called after care – the municipalities do not have an obligation to arrange these services, and the practices vary a lot from one municipality to another. On the other hand, we need to consider what is it that the child welfare services can offer to these children.

If the behavior of a child or a young person is alarming, what can be done? What can ‘out of home care’ offer to these children who already are out of home? These children and young people are mostly put into residential care. How is this supporting their integration? What happens to children who are moved from one institution to another?

15 FI2 – English
Russia’s child protection in change
Julia Kuokkanen, senior advisor, Central Union for Child Welfare
Marina Nesterova Timchenko Foundation, Russia

The fall of the Soviet Union and the economic collapse in the 1990s dramatically affected the lives and wellbeing of children and families in Russia. What is the current situation within the child protection field and what is the future perspective? How can the Nordic countries cooperate to promote the rights and well being of children Russia?  Julia Kuokkanen, senior advisor, Central Union for Child Welfare.

16 FÆ2 – Dansk
Børneværn og den proaktive indsats
Óli Rubeksen, SSP-rådgiver på Barnaverndarstova Føroya

Børneværn og den proaktive indsats

Historisk set er børneværnets indsats baseret på en bekymring for børn og unge, som allerede lever under forhold, som kan beskadige deres helbred og udvikling. Udfordringen i denne sammenhæng er at få øje på disse børn og at give dem den nødvendige hjælp og omsorg rettidigt, således at de får en tryg opvækst. Systemet er dog særdeles afhængigt af, hvorvidt man får underretninger om disse børn, og dette er jo problematisk.

Ifølge rapporten Svigt af børn i Danmark, status 2016/17 (TrygFonden og Børns Vilkår 2017), kender 40% af alle voksne ikke deres underretningspligt, og to ud af tre danskere ville ikke underrette kommunen, hvis et barn bliver slået. Man vil ikke blande sig – og således oplever mange børn endnu et svigt, med de negative konsekvenser, som følger med. Denne holdning er sandsynligvis lige så almindelig på Færøerne. Man har derfor i adskillige år indskærpet indberetningspligten for fagpersoner, som beskæftiger sig med børn og unge, og er nu nået derhen, at den forebyggende indsats skal styrkes overfor alle børn ved hjælp af tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Denne indsats må indarbejdes alle steder, hvor børn og unge tilbringer deres dagligdag, og det politiske niveau må skabe ressourcegrundlag til arbejdet.

Med en forstærket og systematisk forebyggende indsats som en tilføjelse til det traditionelle børnsværnsarbejde får man en markant udvidelse af den sikkerhedszone, som alle børn bør befinde sig indenfor, og som også skaber et meget bedre samspil mellem forældrene og det offentlige system med en indbygget fleksibilitet.

Child Protection Services – A Proactive Approach
In a historical context, the efforts made by the Child Protection Services are most often based on concerns abot children and young people, who already live in circumstances that may cause to negatively influence their health and development. A major challenge has therefore been to identify these children, and give them the necessary help and care at an early stage so that they may experience safe upbringing. However, this system is very much contingent on whether the Child Protection Services are informed of these cases, and this is highly problematic.

According to the report ’Svigt af Børn i Danmark, status 2016/2017’ (TrygFonden og Børns Vilkår 2017) 40% of all adults in Denmark are not aware of their obligation to report cases when necessary, and two out of three Danish adult citizens would not notify their municipality in the case of a child being smacked or otherwise physically punished by parents or carers.  People ’do not wish to meddle’. Hence, children are again ’let down’ by others, and suffer the negative consequences that this entails. It is very likely that this also takes place in the Faroes. Therefore, efforts have been made in recent years to place greater emphasis on child and youth care professionals’ obligation to report cases where necessary. The intervention services must be strengthened through early detection and treatment concerning children at risk of abuse and neglect. These efforts must be systematically implemented in all environments where children and young people spend the majority of their time, and on a political level, resources must be allocated to ensure successful implementation and positive change.

With strengthened and systematic efforts put in place to complement traditional child protection work, the result will be a widened ’zone of safety’ which all children should exist within. This will also help ensure better grounds for constructive and effective communication pathways between parents and the public administration with inherent flexibility.

17 IS2 – English
Implementation of Barnahus in Europe
Anna Kaldal
Bragi Guðbrandsson
Carl Göran Swedin

To Be Added.

18 NO1 repeated – English
Why listen to Children? The value of Children’s participation in procurement of institutions for children
Iben Schier van den Berg, Avdelingsdirektør, Barne – og familieetaten i Oslo kommune
Vilde Adolfsen, Leder, Landsforeningen for barnevernsbarn

Hvorfor skal vi lytte til barna? 

-Verdien av barns medvirkning i kommunens anbudskonkurranse-  


Barne- og familieetaten i Oslo  har ansvar for å gi tilbud til barn og unge som skal flytte ut av hjemmet for en kortere eller lengre periode. Bydelenes barneverntjenester er ansvarlige for å treffe de nødvendige vedtak før barnet flytter på institusjon. 
 

Etaten er opptatt av barn og unges medvirkning i utviklingen av kunnskapsbasert tjenesteutvikling, og vektlegger barn og unges egne erfaringer og kunnskap om hvordan det er å bo på en institusjon. 

Derfor har barne – og familieetaten tatt initiativ til å involvere barn og unge i anskaffelser av barneverninstitusjoner. Etatens anskaffelse er bygget opp omkring åtte kjerneoppgaver som alle har utgangspunkt i barn og unges behov – kjerneoppgavene er utarbeidet med innspill fra barn og unge. 


Det har vært viktig å ha med barn helt fra første planleggingsmøte, i utarbeidelsen av indikatorer på kvalitet og evalueringsmatrise, samt gjennomlesning av konkrete tilbud. 
 

Vi tror derfor at ved å involvere barn og unge i institusjonsanskaffelsene, vil vi få bedre institusjonstilbud. Vi mener vi vil få et bedre grunnlag for å følge opp avtalene gjennom fokus på kjerneverdier. Vi tror vi lettere vil kunne ta barn og unges perspektiv i dialog med den enkelte institusjon. Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en medlems- og interesseorganisasjon for nåværende og tidligere barnevernsbarn, som jobber for å bedre barn og unges rettigheter i møte med barnevernet. Vi er opptatt av å ta barn og unges opplevelser på alvor, og forvalte disse erfaringene på en måte som fører til et bedre og mer hensiktsmessig barnevern. LFB har vært en stor pådriver for brukermedvirkning og brukerinvolvering helt siden organisasjonen ble stiftet i 1997. Vi er opptatt av at medvirkningen må være reell, og at man får medvirke i alle ledd av prosessen. Vi mener at barnevernet, gjennom medvirkning, vil kunne tilby bedre tjenester som er relevante og tidsriktige for barn og unge. Dette gjelder også for samarbeidet mellom LFB og Barne-og familietetaten 

 

Iben Schier van den Berg                                       Vilde Adolfsen 

Avdelingsdirektør                                                    Leder 

Barne – og familieetaten i Oslo kommune         Landsforeningen for barnevernsbarn  

19 NO2 repeated – English
Reliability and quality assurance in child welfare services
Sidsel Sverdrup, Professor, PhD (dr. polit.) VID Specialized University, Faculty of Health Studies

Forsvarlighet og internkontroll i barnevernet

Presentasjonen retter søkelyset mot det kommunale barnevernets arbeid med forsvarlighet, kvalitets­sikring og internkontroll. Dette er styringsbegreper som er angitt i Lov om barneverntjenester. Hvordan forståes sentrale begreper som forsvarlighet, kvalitet og kvalitetssikring, internkontroll og avvik av ulike aktører i barnevernet gjennom hele tiltakskjeden?  Det er gjennomført en kvalitativ studie basert på et strategisk utvalg av barneverntjenestene og administrasjonene i tre kommuner i Norge. I alt 23 informanter som arbeider i eller med barnevernet er intervjuet, herunder saksbehandlere, barnevernledere, fagsjefer, enhetsledere, kommunal­sjefer og rådmenn, i tillegg til representanter fra fylkes­mennene samt Statens Helsetilsyn.

En kvalitativ intervju­guide er benyttet. Den sentrerte rundt temaer knyttet til forsvarlighet, internkontroll, avvik, kvalitet og kvalitetssikring, kompetanse og arbeidskultur, og reiste spørsmål om hvordan disse Begrepene blir oppfattet og forstått, samt etterlevd i praksis.  Et hovedfunn er at det er ulike forståelser av de sentrale begrepene hos de informantene som er intervjuet, avhengig av hvor i tiltakskjeden de befinner seg. Gjennomgående viser resultatene at saksbehandlere er kjent med begrepene og deres innhold, men bruker dem i svært liten grad. De anvender heller andre begreper, slik som «barnets beste» eller «gode nok tjenester». Dette er imidlertid ikke det samme som at de ikke yter det jobben og lovverket forventer av dem. Deres praksis, slik det både er redegjort for i intervjuer og i observasjoner av gruppeveiledning, peker på at de er samvittighetsfulle i sin yrkesutøvelse og opptatt av å levere forsvarlige tjenester. Barnevernledere står i en mellomposisjon mellom saksbehandlere og administrative ledere: De er klar over at saksbehandlere ikke har et aktivt forhold til de aktuelle begrepene, og når de kommuniserer med sine saksbehandlere anvender de gjerne samme begreper som saks­behandlerne gjør. Når barne­vern­lederne kommuniserer oppover i linja anvendes derimot de styringsbegrepene som er angitt i lovverket. På nivåene over barnevernleder anvendes begrepene som er trukket opp i lovverket, og begrepene framholdes som gode og relevante.

Fra samtlige nivåer framheves det at begrepene forsvarlighet, kvalitet og kvalitetssikring, intern­kontroll og avvik viser til ulike sider av samme sak, og at de på mange måter avhenger av hverandre: et forsvarlig barnevern bør være opptatt av kontinuerlig kvalitetsutvikling og kvalitetssikring. Dette avhenger av ressurser, kompetanse og tid, en god og støttende arbeidskultur, veiledning og gode rutiner for avviksrapportering og avvikshåndtering.

SIDSEL SVERDRUP 
Professor, PhD (dr. polit.)  VID Specialized University, Faculty of Health Studies

20 SV1 repeated – English
Interventions to improve foster children’s mental and physical health
Knut Sundell Associate Professor, Senior Advisor for Social Affairs, Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

Interventions to improve foster children’s mental and physical health

The seminar will present two systematic reviews on interventions for children in foster care and their foster parents. The first review focus on interventions to improve foster children’s mental and physical health, social situation, quality of life, and stability of placements. The second review focus on an alternative to residential care for antisocial juveniles: Treatment Foster Care Oregon. This review focus on criminal behaviour, incarceration, drug use, mental health and social situation. The presentation will include economic, and ethical impact analyses, as well as implications for professional work.

The presentation will be commented by representatives from the organization Maskrosbarn and Professor Marie Sallnäs.

Presenter: Knut Sundell Associate Professor, Senior Advisor for Social Affairs
Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services

21 SV2 repeated – English
Interventions by the personal social services when children are maltreated
Stefan Wiklund, Associate professor and Hanna Linell, Phd

Interventions by the personal social services when children are maltreated

Two presentations will be held during the seminar. The first presentation covers a systematic review on in-home interventions targeting children exposed to child maltreatment including abuse and IPV. The review was published in 2018 by the Swedish Agency For Health Technology Assessment and Assessment of Social Services and is presented by one of the participants in the expert group. The second presentation covers a dissertation from the Department of Social Work, Stockholm University, on formal applications of compulsory care made by municipalities in Swedish child welfare as well as societal responses when children are exposed to violence. The thesis is based on the perspective of children as actors and victims, and is presented by the author.

After the two presentations, representatives from the organisation Maskrosbarn, and Kjerstin Bergman, National coordinator development work children and young people (Swedish Association of Local Authorities and Regions) are giving their reflections of the review as well as the dissertation.

Presenters: Stefan Wiklund, Associate professor and Hanna Linell, Phd

22 NVC – English
Nordic Welfare Centre
Nordic projects in process, f.ex. The integration of Children coming as refugees to the Nordic countries, Children in foster care, Early interventions for vulnerable families.

To Be Added.